Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Herroepingsrecht
1.1 Bij aankoop van een opleiding via de webwinkel van DON Opleidingen heeft de klant en/of cursist het recht om deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. DON Opleidingen mag de klant en/of cursist vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

1.2. De bedenktijd gaat in vanaf de datum van aankoop.

1.3. Als de klant en/of cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van ondubbelzinnige wijze aan DON (bijv. een email naar info@donopleidingen.nl)

1.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant en/of cursist.

1.5. DON vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij DON aanbiedt het product zelf af te halen, mag DON wachten met terugbetalen tot het lesmateriaal is ontvangen of tot de klant en/of cursist aantoont dat hij het lesmateriaal heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

1.6. DON gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Uitoefening van het herroepingsrecht bij lesmateriaal

1.7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de klant en/of cursist het lesmateriaal terug, of overhandigt hij dit aan een medewerker van DON.

1.8. De klant en/of cursist zal zorgvuldig omgaan met het materiaal en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Uitsluiten herroepingsrecht

1.9. DON zal de overeenkomst uitsluiten van het herroepingsrecht als:
a. De dienst met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en/of cursist is uitgevoerd.
b. De ingeplande datum en tijden van de opleiding binnen 14 dagen is geweest of al verstreken zijn, ongeacht of de cursist wel of niet aanwezig is geweest.
c. Het lesmateriaal niet in originele staat of niet binnen 14 dagen geretourneerd is.